Cập nhật tính năng ngân hàng ngọc

- Mở giao diện ngân hàng ngọc tại menu nhanh

- Gửi ngọc vào bằng cách click chuột phải vào món đồ ở hành trang

- Hỗ trợ tất cả các loại ngọc

- Số lượng tối đa có thể gửi là 100.000 mỗi loại

Đăng ngày 25/03/2019 Bởi admin

Hiện tại chỉ có một máy chủ.