Bổ sung thêm 3 boss mới

+ Khoảng cách thời gian giữa các boss là 2h

+ Lord of Ferea

- Bản đồ: Ferea

- Thời gian: 1h00, 7h00, 13h00, 19h00

+ Nixie Battle

- Bản đồ: Nixie Lake

- Thời gian: 5h00, 11h00, 17h00, 23h00

+ God of Darkness

- Bản đồ: Swamp of Darkness

- Thời gian: 3h00, 9h00, 15h00, 21h00

Đăng ngày 03/01/2019 Bởi admin

Hiện tại chỉ có một máy chủ.