Chế tạo cánh cấp 2

Tạo cách cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

  • + 1 Cánh cấp 1
  • + 1 Lông Vũ
  • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 90%. 
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

img_epwing2_01.jpg

Tạo áo choàng cho Darklord và Rage Fighter

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

  • + 1 Cánh cấp 1
  • + 1 Huy hiệu hoàng tộc
  • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 90%. 
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.