Chế tạo cánh cấp 1

Bước 1: tạo vũ khí Chao

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Tạo vũ khí Chaos".
- Nguyên liệu:

  • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%. 
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao ( DK DW ELF ).
Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Bước 2: tạo cánh cấp 1

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

  • + Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

Tỉ lệ thành công: tối đa 100%. 
Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ).
Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

img_epwing1_01.jpg

Đăng ngày 25/03/2019

Hiện tại chỉ có một máy chủ.